Искане за отстраняване на екологични щети по ЗОПОЕЩ

Искане от АПБ към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив и РИОСВ Пловдив за отстраняване на екологични щети след залпово токсично замърсяване на река Марица и река Пишманка от 25.01.2020 г.

ПовечеИскане за отстраняване на екологични щети по ЗОПОЕЩ

Прекратяване на процедура по ОВОС за разширяване на площадка за горене на отпадъци от Екосейф

Решение на РИОСВ Варна, с което се прекратява процедурата по ЗООС и ЗБР

ПовечеПрекратяване на процедура по ОВОС за разширяване на площадка за горене на отпадъци от Екосейф

Становище на Басейнова дирекция за ИП в местност Поляните, Синеморец

Становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“, Варна по постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

ПовечеСтановище на Басейнова дирекция за ИП в местност Поляните, Синеморец